Regulamin obowiązujący w Firefighter Game od dnia 02.06.2014r, ostatnia aktualizacja dn. 28.01.2022r.

I. Postanowienia ogólne:

§ 1. Podstawa prawna Regulaminu
Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami), określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.firefighter-game.pl oraz gry internetowej dostępnej za pośrednictwem tego serwisu.

§ 2. Informacja o usługodawcy
1. Usługodawcą świadczącym usługi, o których mowa w regulaminie www.firefighter-game.pl
2. Dane kontaktowe do usługodawcy:
- Add|Site Sp. z o.o.
- ul. Rubinowa 57, 32-061 Przeginia Duchowna
- NIP: 9442275164
- REGON: 521052440
- KRS: 0000948532
- Adres e-mail: [email protected]
- formularz kontaktowy dostępny pod adresem https://firefighter-game.pl/kontakt.php
- wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000948532 o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 3. Definicje
Znaczenie użytych określeń w Regulaminie:
1. Serwis – sklep internetowy dostępny pod adresem www.firefighter-game.pl.
2. Gra – gra Firefighter Game, dostępna za pośrednictwem Serwisu.
3. Regulamin – niniejszy Regulamin.
4. Administrator – usługodawca świadczący w ramach Serwisu i Gry usługi, o których mowa w Regulaminie.
5. Użytkownik – usługobiorca korzystający z Serwisu lub Gry.
6. Konto Użytkownika – zestaw funkcjonalności Serwisu i Gry dostępny po zalogowaniu dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji za pośrednictwem Serwisu oraz dane wprowadzone przez Użytkownika i zebrane przez Serwis w trakcie rejestracji oraz korzystania przez niego z Serwisu i Gry.
7. Nazwa Użytkownika – oznaczenie zarejestrowanego w Serwisie Użytkownika, powiązane z Kontem Użytkownika, stanowiące unikalny identyfikator Użytkownika w ramach Serwisu i Gry.
8. Zasady Gry – opis wirtualnej rzeczywistości Gry oraz zbiór reguł dotyczących zachowań Użytkowników obowiązujących w Firefighter Game.

§ 4. Sposób udostępniania Regulaminu
1. Administrator Firefighter Game nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem Serwisu.
2. Na prośbę Użytkownika Administrator powinien udostępnić danemu Użytkownikowi Regulamin w formie dokumentu PDF tak, aby Użytkownik mógł pozyskać, odtworzyć i utrwalić Regulamin.

§ 5. Rodzaj i zakres świadczonych usług
Administrator w ramach Serwisu i Gry świadczy usługi polegające na udostępnianiu Użytkownikom gry internetowej typu MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game), której zasady opisane są w odpowiednich działach Serwisu. Administrator w ramach Serwisu świadczy także usługi pomocnicze i informacyjne odnośnie Gry, a w ramach Gry także usługi płatne, o których mowa w Regulaminie.

II. Warunki świadczenia usług

§ 6. Podmioty mogące być Użytkownikami
Użytkownikami mogą zostać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, zapoznanego z Regulaminem oraz Zasadami Gry.

§ 7. Wymagania techniczne dostępu do usług
1. Aby korzystać z Serwisu wymagane jest posiadanie dowolnego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych.
2. Aby korzystać z Gry wymagane jest posiadanie dowolnego urządzenia elektronicznego z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych obsługującą następujące technologie: CSS, JavaScript, Flash.

§ 8. Wymagania formalne dostępu do usług, język
1. Warunkiem korzystania z Gry jest rejestracja w Serwisie w celu utworzenia Konta Użytkownika.
2. W celu dokonania rejestracji w Serwisie Użytkownik musi zaakceptować Regulamin oraz złożyć dodatkowe oświadczenia o treści oznaczonej w formularzu rejestracyjnym dostępnym w ramach Serwisu.
3. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Gry oznacza akceptację Regulaminu.
4. Wszelkie czynności związane ze świadczeniem i korzystaniem z usług, o których mowa w Regulaminie, powinny być dokonywane wyłącznie w języku polskim.

§ 9. Procedura dostępu do usług
1. Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest podać następujące dane: - adres e-mail;
- poprawną Nazwę Użytkownika, nie krótszą niż 3 znaki i nie dłuższą niż 20 znaków, składającą się wyłącznie z małych i dużych liter, cyfr, spacji, myślnika („-”), znaku podkreślenia („_”)
– z wyłączeniem innych znaków i symboli;
- hasło, nie krótsze niż 4 znaki i nie dłuższe niż 20 znaków, składające się wyłącznie z małych i dużych liter, cyfr, spacji, myślnika („-”), znaku podkreślenia („_”)
– z wyłączeniem innych znaków i symboli;
- dodatkowe dane, uzasadnione Zasadami Gry.
2. Rejestracja w Serwisie jest możliwa pod warunkiem zaproponowania przez Użytkownika, Nazwy Użytkownika nie zajętej wcześniej już przez innego Użytkownika oraz spełniającej inne wymogi określone Regulaminem i Zasadami Gry.
3. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z zawarciem umowy z Administratorem, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Użytkownik, który nie pamięta podanego przy rejestracji hasła, może za pośrednictwem Serwisu zlecić wygenerowanie nowego hasła, które zostanie przesłane na adres e-mail powiązany w Kontem Użytkownika. Wygenerowane w ten sposób hasło zastępuje hasło używane wcześniej przez Użytkownika.

III. Zasady korzystania z usług

§ 10. Ograniczenia w korzystaniu z usług
1. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Serwisu i Gry zgodnie z Regulaminem oraz Zasadami Gry.
2. W ramach Serwisu i Gry zabronione jest:
- podejmowanie działań mających na celu zakłócenie prawidłowego funkcjonowania Serwisu lub Gry, w tym wprowadzanie do Serwisu lub Gry złośliwego oprogramowania, wykorzystywanie ewentualnych luk w oprogramowaniu Serwisu lub Gry, obciążanie serwera, na którym znajdują się Serwis i Gra, w stopniu przewyższającym zwykłe korzystanie z Serwisu i Gry;
- wprowadzanie do Serwisu lub Gry oprogramowania mogącego zakłócić prawidłowe funkcjonowanie oprogramowania lub urządzeń innych Użytkowników, a także wprowadzanie odnośników do tego rodzaju oprogramowania;
- korzystanie z botów, tzn. programów komputerowych lub usług służących do wykonywania jakichkolwiek czynności w Grze automatycznie lub półautomatycznie;
- posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta Użytkownika;
- używanie wulgaryzmów i innych obraźliwych słów i wyrażeń w Nazwie Użytkownika oraz pozostałych danych wprowadzanych do Serwisu lub Gry;
- używanie wulgaryzmów oraz zwrotów obraźliwych w stosunku do innych Użytkowników;
- ingerowanie podczas korzystania z Gry innym Użytkowników;
- wprowadzanie do Serwisu lub Gry materiałów, których rozpowszechniania zabrania prawo, a także wszelkich materiałów: pornograficznych, pochwalających lub nawołujących do przemocy, nienawiści rasowej lub narodowościowej, pochwalających używanie narkotyków, zachęcających do hazardu.

§ 11. Prawa autorskie
1. Wprowadzając do Serwisu lub Gry utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Użytkownik oświadcza, że posiada odpowiednie uprawnienia (autorskie prawa majątkowe lub zgodę uprawnionego), pozwalające na korzystanie z tych utworów. Postanowienie niniejsze nie dotyczy utworów, co do których autorskie prawa majątkowe wygasły.
2. Wprowadzając do Serwisu lub Gry utwory, których dotyczy ustęp powyższy, Użytkownik udziela Administratorowi licencji niewyłącznej, obwiązującej do chwili usunięcia tych utworów przez Użytkownika lub do chwili rozwiązania umowy, na korzystanie z tych utworów w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu i Gry, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: - zwielokrotnianie i utrwalanie każdą techniką cyfrową;
- rozpowszechnianie za pośrednictwem Internetu.

§ 12. Kary wynikające z łamania regulaminu
1. Administrator ustala indywidualnie karę względem nietrzymania się regulaminu gry.
2. Podstawowa kara za złamanie regulaminu gry to -20% dotychczasowych osięgnięć Konta/Zastępu pod względem doświadczenia oraz 2 dni tymczasowej blokady konta.

IV. Usługi płatne

§ 13. Dostępność usług płatnych
1. Użytkownik może skorzystać z usług płatnych ułatwiających dokonywanie poszczególnych działań w Grze.
2. Katalog usług płatnych Administrator udostępnia w Serwisie.
3. Usługi płatne można zamówić u Administratora, wyłącznie za pośrednictwem Serwisu lub Gry.
4. Administrator nie oferuje usług płatnych poza Serwisem i Grą.
5. Administrator nie odpowiada za usługi płatne oferowane poza Serwisem i Grą, nawet jeżeli podmioty oferujące te usługi sugerują działanie w imieniu Administratora.
6. Poza przypadkami określonymi w Regulaminie i przewidzianymi przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zwrot środków wpłaconych na poczet zamówienia usług płatnych jest niemożliwy.

§ 14. Sposób płatności
1. Użytkownik opłaca usługi płatne za pośrednictwem serwisu www.cashbil.pl, prowadzonego przez CashBill S.A.
2. Użytkownik zakupuje usługi płatne w zakładce HydePark-Premium, następnie dostaje kod. Po wpisaniu go w odpowiednim miejscu tej zakładki otrzymuje Punkty Premium.

V. Reklamacje

§ 15. Sposób składania reklamacji
1. Użytkownik może złożyć Administratorowi reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub Gry, usług płatnych oraz wykluczenia Użytkownika z Gry.
2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem adresu e-mail, na adres Administracji Gry podanym w formularzu kontaktowym.
3. W treści reklamacji Użytkownik powinien podać:
- Nazwę Użytkownika;
- adres e-mail Użytkownika;
- szczegółowy opis zaistniałej sytuacji;
- dokładną datę i godzinę kiedy nastąpiła informacja o nieprawidłowości.

§ 16. Rozpatrywanie reklamacji
1. Administrator rozpatruje reklamacje zgłoszoną przez Użytkownika w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
2. Administrator informuje Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail o sposobie wyjaśnienia reklamacji.

§ 17. Reklamacje związane z płatnościami
Reklamacje związane z płatnościami Użytkownik powinien kierować bezpośrednio do serwisu CashBill, na zasadach określonych w serwisie www.cashbill.pl.

VI. Odpowiedzialność Administratora i Użytkownika

§ 18. Odpowiedzialność Administratora
Administrator ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika na zasadach ogólnych, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

§ 19. Odpowiedzialność Użytkownika
Użytkownik ma odpowiedzialność poinformowania Administrację w ustawieniach o współdzieleniu łącza internetowego. Każda taka sytuacja współdzielenia łącza internetowego powinna być zgłoszona przed 24 godzinami, i wycofana po 24 godzinach.

§ 20. Odpowiedzialność Zastępu
Każdy Zastęp w danej chwili może mieć maksymalnie 50% graczy z zgłoszonymi o współdzieleniu łącza internetowego - w przeciwnym przypadku zastęp zostaje zablokowany na 24 godziny. Każde zgłoszenie wydłuża czas o 5%.

§ 21. Czasowe zablokowanie Konta Użytkownika
1. W przypadku naruszenia Regulaminu lub prawa powszechnie obowiązującego przez Użytkownika, Administrator może czasowo zablokować Konto Użytkownika.
2. Tymczasowe zablokowanie Konta Użytkownika oznacza brak możliwości logowania przez Użytkownika w czasie obowiązywania blokady,
co uniemożliwia dokonywanie przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Grze.
3. Tymczasowe zablokowanie Konta Użytkownika nie może trwać dłużej niż 14 dni.
4. Administrator informuje Użytkownika o tymczasowym zablokowaniu Konta Użytkownika za pośrednictwem adresu e-mail, podając przyczynę zablokowania.
5. Informacja o tymczasowym zablokowaniu Konta Użytkownika wraz z informacją o przyczynie tego zablokowania widoczna jest w Grze dla innych Użytkowników.

§ 22. Wykluczenie Użytkownika
1. W przypadku notorycznego naruszania Regulaminu lub prawa powszechnie obowiązującego Administrator może wykluczyć Użytkownika z Gry.
2. Wykluczenie Użytkownika dokonywane jest poprzez wypowiedzenie umowy przez Administratora.
3. Administrator informuje Użytkownika o wykluczeniu go za pośrednictwem adresu e-mail, podając przyczynę wykluczenia.
4. Informacja o wykluczeniu Użytkownika wraz z informacją o przyczynie tego wykluczenia widoczna jest w Grze dla innych Użytkowników.

§ 23. Odwołanie Użytkownika
1. Odwołanie z decyzji Administratora odbywa się drogą e-mail.
2. Maksymalny czas rozpatrzenia odwołania to 14 dni lub zgodnie z informacją w postępie gry.

VII. Ochrona danych Użytkownika, prywatność

§ 24. Zakres zbieranych danych
Administrator zbiera i przetwarza następujące dane dotyczące Użytkownika:
- Nazwę Użytkownika;
- adres e-mail Użytkownika;
- adres IP, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem lub Grą;
- pozostałe dane wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu lub Gry.

§ 25. Zgoda na przetwarzanie danych
1. Wprowadzając dobrowolnie swoje dane w ramach Serwisu i Gry, Użytkownik zgadza się na ich przetwarzanie do celów związanych z realizacją umowy oraz w celu zapewnienia zgodnego z Zasadami Gry funkcjonowania Gry.
2. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie, na powiązany z jego Kontem Użytkownika adres e-mail, wiadomości dotyczących Serwisu i Gry oraz automatycznie generowanych przez Grę wiadomości o wydarzeniach zaistniałych w Grze, dotyczących Użytkownika.
3. Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących jego danych zebranych przez Administratora oraz do ich poprawienia.

§ 26. Udostępnienia danych Użytkownika
Administrator nie udostępnia adresu e-mail Użytkownika oraz adresu IP, z którego użytkownik łączy się z Serwisem lub Grą, z zastrzeżeniem obowiązku udostępniania takich danych w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

§ 27. Pliki cookies
1. Serwis i Gra wprowadzają za pośrednictwem przeglądarki stron internetowych Użytkownika, do urządzenia Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem lub Grą, pliki cookies.
2. Pliki cookies są wprowadzane do urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usługi, a w szczególności w celu zapisania ustawień Użytkownika oraz w celu podtrzymania zalogowania Użytkownika w Serwisie lub Grze.

VIII. Rozwiązanie umowy

§ 28. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika
1. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Administratorowi umowę.
2. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez zgłoszenie w ramach Serwisu żądania usunięcia Konta Użytkownika.
3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy.

§ 29. Wypowiedzenie umowy przez Administratora
1. Administrator może wypowiedzieć umowę Użytkownikowi w przypadkach przewidzianych przez Regulamin.
2. Wypowiedzenie umowy przez Administratora skutkuje natychmiastowym rozwiązaniem umowy.
3. Wypowiedzenie umowy przez Administratora dokonywane jest w drodze złożenia Użytkownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres powiązany z Kontem Użytkownika.

§ 30. Skutki rozwiązania umowy
1. Rozwiązanie umowy skutkuje usunięciem Konta Użytkownika, tj. usunięciem danych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Konta Użytkownika.
2. Przywrócenie Konta Użytkownika po upływie 90 dni od rozwiązania umowy nie jest możliwe.
3. Po usunięciu Konta Użytkownika Administrator zaprzestaje przetwarzania danych Użytkownika.
4. Nazwa Użytkownika nie może zostać ponownie użyta po usunięciu Konta Użytkownika, z którym była powiązana.

IX. Postanowienia końcowe

§ 31. Zmiany Regulaminu
1. Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem poniższych ustępów. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż po 14 dniach od chwili opublikowania go w Serwisie.
2. Do zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w chwili rejestracji Użytkownika. Jednakże do zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników stosuje się Regulamin nowy w zakresie, w jakim podstawą zmiany była jedna z następujących ważnych przyczyn:
- zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa powodująca konieczność dostosowania Regulaminu do nowych regulacji,
- modyfikacja sposobu działania Serwisu lub Gry - zmiana może obejmować dodanie postanowień obejmujących nowe funkcje Serwisu lub Gry bądź usunięcie postanowień dotyczących wyłączonych z Serwisu lub Gry funkcji,
- zmiana warunków świadczenia usług niezbędnych do prawidłowego działania Serwisu lub Gry, w szczególności: usług CashBill S.A. oraz dostawcy usług hostingowych,
- siła wyższa,
- prawomocne orzeczenie odpowiedniego organu, nakazującego zmianę Regulaminu lub nakazującego zmianę sposobu świadczenia usług w taki sposób, że zmiana Regulaminu jest konieczna.

§ 32. Trwałe zaprzestanie świadczenia usług
1. Administrator może trwale zaprzestać świadczenia usług, których dotyczy Regulamin w przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu działalności w zakresie prowadzenia Serwisu i udostępniania Gry. O trwałym zaprzestaniu świadczenia usług Administrator powiadomi Użytkowników za pośrednictwem Serwisu przynajmniej 14 dni wcześniej.
2. Trwałe zaprzestanie świadczenia usług przez Administratora stanowi podstawę do żądania zwrotu kwot wpłaconych przez Użytkownika na poczet usług płatnych, których Użytkownik nie wykorzystał. Do zwrotu stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu o zwrocie w przypadku rozwiązania umowy.